• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO
PROFIL PSYCHOPEDAGOGICZNY
W trakcie nauki uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Będą mogli odbywać praktyki w przedszkolach i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych.
Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).
Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

PROFIL SŁUŻBA W POLICJI
W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich, terenowych.
Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

PROFIL WOJSKOWY
Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju.
W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

PROFIL POŻARNICZY
Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.
Kierunek nauki daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

 

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps