• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

(na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)

 

 

LP                                           Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05 - 22.06.2018
do godz. 15:00 
do 17.07.2018
godz. 15:00 
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25.06.2018
do godz. 15:00 
 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 26.06.2018 do 23.07.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.07.2018
o godz. 10:00
9.08.2018
o godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2018
do godz. 15:00
10.08.2018
do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.07.2018
o godz. 10:00 
13.08.2018
o godz. 10:00 
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 13.07.2018
o godz. 15:00
13.08.2018
o godz. 15:00

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218


TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania : określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania: robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Zawód ten pozwoli podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska.


TECHNIK HOTELARSTWA
Zawód ten przygotuje do planowania, organizowania, oferowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach takich jak hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
Zawód ten pozwoli uzyskać zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych itp.


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.
Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.


TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko--tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd.

Ponadto:
    • opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych,
    • wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych,
    • sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych,
    • prowadzi dokumentację budowy,
    • sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów.

Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych.
Uczestniczy w szkoleniach i pokazach prowadzonych przez specjalistów z branży budowlanej.TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.
Technik inżynierii sanitarnej:
    • potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
    • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
    • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
    • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
    • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
    • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz
      utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
    • przedsiębiorstwach budowlanych,
    • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
    • biurach projektowych,
    • hurtowniach materiałów budowlanych,
    • administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
    • instytucjach naukowo-badawczych.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.Bud 00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży


prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019

do następujących szkół:

 

Nazwa szkoły Profile kształcenia i zawody Liczba
oddziałów
Liczba
miejsc
Przedmioty
rozszerzone
IV Liceum
Ogólnokształcące
Profil: służba w policji 1 30 Do wyboru przez
uczniów
Profil: wojskowy

Profil: psychopedagogiczny
1 15

15
Do wyboru przez
uczniów
Profil: ogólny ze ścieżką kwalifikacji branżowych NOWOŚĆ ! 1 1-20 Do wyboru przez
uczniów
Technikum Nr 4 Technik budownictwa 1 30 fizyka
matematyka
Technik hotelarstwa 1 30 geografia
język angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30 biologia
język angielski
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik inżynierii sanitarnej
1 15
15
matematyka
fizyka
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Nr 4
Murarz - tynkarz
Dekarz
1 15
15
 
Piekarz
Cukiernik
1 15
15
 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kucharz
1 15
15
 
Klasa wielobranżowa NOWOŚĆ ! 1 1-20  

 Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218


 

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps