• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

(na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)

 

 

LP                                           Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05 - 22.06.2018
do godz. 15:00 
do 17.07.2018
godz. 15:00 
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25.06.2018
do godz. 15:00 
 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 26.06.2018 do 23.07.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.07.2018
o godz. 10:00
9.08.2018
o godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2018
do godz. 15:00
10.08.2018
do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.07.2018
o godz. 10:00 
13.08.2018
o godz. 10:00 
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 13.07.2018
o godz. 15:00
13.08.2018
o godz. 15:00

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218
 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Czytaj więcej: Technik budownictwa

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko--tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd.

Czytaj więcej: Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.
Technik inżynierii sanitarnej:
    • potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
    • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
    • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
    • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
    • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Czytaj więcej: Technik inżynierii sanitarnej

 
Wybierając naukę w zawodzie technikum hotelarstwa zdobędziesz umiejętności w zakresie organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta, a także nauczysz się jak organizować i obsługiwać usługi turystyczno-rekreacyjne, kongresy, targi, itp. Nasi uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, a także aktywnie biorą udział w wycieczkach programowych i rekreacyjnych do różnych obiektów noclegowych, centrów SPA, itp. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych hotelach oraz uczestniczyć w warsztatach barmańskich, kelnerskich, turystycznych oraz w warsztatach wizażu.
Zdobywając zawód technik hotelarstwa możesz znaleźć zatrudnienie w zakładach hotelarskich i uzdrowiskowych, schroniskach oraz ośrodkach wypoczynkowych. Możesz również pracować w administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, bądź też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Technik hotelarstwa

 
Zawód ten w sposób profesjonalny pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości. Wybierając naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, nauczysz się, jak organizować i nadzorować pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Zdobędziesz również umiejętności obsługiwania konsumentów i organizowania pracy w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary, a także wiedzę z zakresu technologii produkcji żywności. Absolwent szkoły zostanie przygotowany do: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania oraz wydawania potraw, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Czytaj więcej: Technik żywienia i usług gastronomicznych


Bud 00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży


prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019

do następujących szkół:

 

Nazwa szkoły Profile kształcenia i zawody Liczba
oddziałów
Liczba
miejsc
Przedmioty
rozszerzone
IV Liceum
Ogólnokształcące
Profil: służba w policji 1 30 Do wyboru przez
uczniów
Profil: wojskowy

Profil: psychopedagogiczny
1 15

15
Do wyboru przez
uczniów
Profil: ogólny ze ścieżką kwalifikacji branżowych NOWOŚĆ ! 1 1-20 Do wyboru przez
uczniów
Technikum Nr 4 Technik budownictwa 1 30 fizyka
matematyka
Technik hotelarstwa 1 30 geografia
język angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30 biologia
język angielski
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik inżynierii sanitarnej
1 15
15
matematyka
fizyka
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Nr 4
Murarz - tynkarz
Dekarz
1 15
15
 
Piekarz
Cukiernik
1 15
15
 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kucharz
1 15
15
 
Klasa wielobranżowa NOWOŚĆ ! 1 1-20  

 Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218


 

PROFIL PSYCHOPEDAGOGICZNY
W trakcie nauki uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Będą mogli odbywać praktyki w przedszkolach i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych.
Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).
Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

PROFIL SŁUŻBA W POLICJI
W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.
W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich, terenowych.
Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

PROFIL WOJSKOWY
Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju.
W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

PROFIL POŻARNICZY
Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.
Kierunek nauki daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

 

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps