Uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej są przygotowywani do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi oraz sprawowania nadzoru budowlanego. Uczą się  projektowania i wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych.Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.
Technik inżynierii sanitarnej:
    • potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
    • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
    • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
    • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
    • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
    • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem
      sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
    • przedsiębiorstwach budowlanych,
    • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
    • biurach projektowych,
    • hurtowniach materiałów budowlanych,
    • administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
    • instytucjach naukowo-badawczych.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, technika