Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

(na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)

 

 

LP                                           Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05 - 22.06.2018
do godz. 15:00 
do 17.07.2018
godz. 15:00 
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25.06.2018
do godz. 15:00 
 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 26.06.2018 do 23.07.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.07.2018
o godz. 10:00
9.08.2018
o godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2018
do godz. 15:00
10.08.2018
do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.07.2018
o godz. 10:00 
13.08.2018
o godz. 10:00 
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 13.07.2018
o godz. 15:00
13.08.2018
o godz. 15:00

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps