Bud 00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży


prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018

do następujących szkół:

 

Nazwa szkoły Profile kształcenia i zawody

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Przedmioty
rozszerzone

IV Liceum
Ogólnokształcące
 • profil: służba w policji  1  30 j. polski
j. angielski
 • profil wojskowy 1 30 j. polski
j. angielski
historia
 • profil psychopedagogiczny
 • profil pożarniczy
 1  15
 15
j. polski
j. angielski
biologia
Technikum Nr 4  • technik budownictwa 1 30 matematyka
fizyka
 • technik hotelarstwa  1  30 geografia
j. angielski
 • technik żywienia i usług gastronomicznych  1  30 biologia
j. angielski
 • technik geodeta  1  30 matematyka
fizyka
Branżowa Szkoła
I Stopnia

 • murarz - tynkarz
 • betoniarz - zbrojarz
 1 15
15
 • kucharz
 • cukiernik
 1 15
15
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • dekarz
 1  15
15

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218

Bud 00
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

(na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku)

 

LP                                           Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 4.05 - 23.06.2017
do godz. 15:00 
do 20.07.2017
godz. 15:00 
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23.06 - 26.06.2017
do godz. 15:00 
 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 27.06.2017 do 25.07.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2017
o godz. 10:00
16.08.2017
o godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 14.07.2017
do godz. 15:00
17.08.2017
do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.07.2017
o godz. 12:00 
18.08.2017
o godz. 12:00 
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 17.07.2017
o godz. 15:00
18.08.2017
o godz. 15:00

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 800 - 1500 tel. 862 165 218

Nasi partnerzy


politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps