Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
     • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
     • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
     • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
     • sporządzania kosztorysów robót drogowych.
Technik budowy dróg może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty inżynierskie, biurach projektów projektujących drogi i obiekty inżynierskie, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, w laboratoriach drogowych. Technik budowy dróg może też założyć własną firmę.
W zawodzie technik budowy dróg można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonawstwem robót: drogowych, ziemnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych, kierowaniem robotami drogowymi, kosztorysowaniem robót, pełnieniem nadzoru w zakresie budowy dróg, ulic, autostrad i lotnisk oraz drogowych obiektów inżynierskich, ich eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami w urzędach administracji terytorialnej i samorządowej państwa.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, technika