Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 02-27 sierpnia 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04-21.05.2021 r.

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 02-27 sierpnia 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04 - 21.05.2021 r.

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów/ uczennic oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

Główne realizowane zadania to:
     - Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
     - Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
     - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
     - Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji
       edukacyjnych,
     - Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.

Rezultaty projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku