W dniach 20.01-24.01.2020r. odbyły się staże zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego branży żywieniowej i hotelarskiej w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży projektu: „Staż zawodowy - nauka w praktyce”. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie Zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Staże realizowane były w Restauracji „Spokojna”, Restauracji „Na Farnej” w Łomży i w firmie POL-GASTRO „Wiszące Ogrody” w Nowogrodzie. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i jakości kształcenia praktycznego. Uczestnikami projektu były nauczycielki ZSTiO Nr 4 w Łomży - Ewa Bogulas, Edyta Trzaska, Magdalena Kuczewska i Hanna Bukowska.

Czytaj więcej: Staże nauczycieli w ramach projektu „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

 

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do nauczycieli kształcenia zawodowego z branży żywieniowej i hotelarskiej zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże (40 godzin) realizowane w ramach projektu „Staż zawodowy - nauka w praktyce”.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w stażu

 
 
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

§1. Podstawy prawne opracowania regulaminu

Staże (dalej jako staż) należą do form przygotowania zawodowego młodzieżyoraz podniesienia kompetencji nauczycieli. Czas pracy, prawa i obowiązki stażysty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.1998/21/94, z późń.zm.).Stażysta w trakcie odbywania stażu zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu, a także regulaminu szkoły. Jednocześnie stażysta ma obowiązek działać zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Stażysta potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie do postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Stażysta oświadcza, iż jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. 

Czytaj więcej: Nowy regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu:...

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

§1. Podstawy prawne opracowania regulaminu

Staże (dalej jako staż) należą do form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki stażysty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.1998/21/94, z późń.zm.).Stażysta w trakcie odbywania stażu zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu, a także regulaminu szkoły. Jednocześnie stażysta ma obowiązek działać zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Stażysta potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie do postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Stażysta oświadcza, iż jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

 

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: „Staż...

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu trwa od 13 do 17 maja 2019r.!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa.

Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Staż zawodowy - nauka w praktyce”

 

 

Łomża, 15.04.2019

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Staż zawodowy – nauka w praktyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

Czytaj więcej: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Staż zawodowy - nauka w praktyce"

 

 

Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.

Główne realizowane zadania to:
Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów - lipiec 2019, 27 uczniów - lipiec/sierpień 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.

Czytaj więcej: Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: