Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
     • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
     • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
     • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
     • sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Czytaj więcej: Technik budowy dróg

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum Nr 4

 

  Absolwenci
gimnazjum
Absolwenci
szkoły podstawowej
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Kontynuowane kierunki    
Technik budownictwa 1 30 1 30
Technik hotelarstwa 1 30 1 30
Technik żywienia i usług gastronomicznych 2 60 2 60
         
 Nowe kierunki
Technik budowy dróg 1 30 1 30
Technik inżynierii sanitarnej 1 30 1 30

 

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w IV LIceum Ogólnokształcącym

 

  Absolwenci
gimnazjum
Absolwenci
szkoły podstawowej
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Kontynuowane profile    
Innowacja pedagogiczna - profil: służba w policji
2 60 2 60
Innowacja pedagogiczna - profil: psychopedagogiczny
1 30 1 30
         
 Nowe profile
Innowacja pedagogiczna - profil: dietetyczny z elementami fitness
1 30 1 30

 

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia

 

  Absolwenci
gimnazjum
Absolwenci
szkoły podstawowej
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Kontynuowane zawody    
Murarz - tynkarz
1 30 1 30
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1 30 1 30
         
 Nowe zawody
Piekarz
1 30 1 30
Cukiernik 1 30 1 30
Kucharz 1 30 1 30

 

 

 

Informacje o kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów,
przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Czytaj więcej: Technik budownictwa

 


Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.
Technik inżynierii sanitarnej:
    • potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
    • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
    • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
    • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
    • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Czytaj więcej: Technik inżynierii sanitarnej

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1  Uniwersytet swps mt_ignore: