Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:

     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielsk - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przygotowania do egzaminu zawodowego - 10 uczniów klas II-III Technikum z klas t. hotelarstwa (20 godzin zajęć).

Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2 - Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 14- 23.09.2020 r.

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:

     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielsk - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przygotowania do egzaminu zawodowego - 10 uczniów klas II-III Technikum z klas t. hotelarstwa (20 godzin zajęć).

Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2 - Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 14- 23.09.2020 r.

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów/ uczennic oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

Główne realizowane zadania to:
     - Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
     - Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
     - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
     - Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
     - Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji
       edukacyjnych,
     - Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.

Rezultaty projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: