Łomża, dnia 17 czerwca 2020 r.

Prosimy o przybycie na egzamin zawodowy 40 minut przed planowanym rozpoczęciem. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych, książek i maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu (z czarnym tuszem), linijki, kalkulatora itp. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Uczniowie przychodzą do szkoły ze swoimi maseczkami. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Na sali egzaminacyjnej Przewodniczący Zespołu Nadzorującego udzieli następnych instrukcji.

 

Skrócony harmonogram egzaminów na dzień 22 i 23 czerwiec

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: