Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI. Tym razem w projekcie uczestniczyło 36 uczniów Technikum o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.
Podobnie jak w ubiegłym roku staże miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmując dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.
W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Staże zawodowe w ramach projektu "Zawodowo kompetentni"

 
W dniu 21.06.2017r. miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI. Podczas spotkania przekazano istotne informacje, doprecyzowano kwestie organizacyjne oraz wypełniono niezbędną dokumentację.
W roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowe staże zawodowe będą miały ponownie charakter wyjazdowy oraz stacjonarny i zostaną zrealizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno - organizacyjne w ramach projektu „Zawodowo kompetentni”

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu
„Zawodowo kompetentni”
 
W dniu 19.05.2017r. odbyło się spotkanie uczestników drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych z przedstawicielami PROTINUS Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego będącego organizatorem staży. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymali informacje na temat specyfiki planowanego działania i przewidywanego przebiegu staży. Podczas spotkania ustalono wstępnie wybrane kwestie organizacyjne oraz udzielono odpowiedzi na pytania uczniów.
W drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych weźmie udział łącznie 36 uczniów ZSTiOnr4 w Łomży.
- 16 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarstwa
- 10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa

Czytaj więcej: Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Zawodowo kompetentni”

Dodatkowa rekrutacja na
STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI.
Zapraszamy do udziału uczniów klas III Technikum o profilach kształcenia:
    • Technik hotelarz
    • Technik żywienia
    • Technik budownictwa
Staże mają charakter stacjonarny - realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach (t. budownictwa) oraz wyjazdowy - obejmujący zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów (t. żywienia, t. hotelarz).

Czytaj więcej: Dodatkowa rekrutacja na staże "Zawodowo kompetentni"

 
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI.
Zapraszamy do udziału uczniów klas III Technikum o profilach kształcenia:
    › Technik hotelarz
    › Technik żywienia
    › Technik budownictwa
Staże mają charakter stacjonarny - realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach (t. budownictwa) oraz wyjazdowy - obejmujący zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów (t. żywienia, t. hotelarz).

W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczestników odbędzie 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa. Każdy z uczestników, który pomyślnie zakończy staż, otrzyma jednorazowe stypendium.

Czytaj więcej: Staże zawodowe w ramach projektu  Zawodowo Kompetentni

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

 

Wkrótce zakończy się drugi etap projektu IZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży bierze udział w doskonalących stażach zawodowych.
Główne cele staży:
    - zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;
    - doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;
    - uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;
    - poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
Staże realizowane są w przedsiębiorstwach branży budowlanej oraz hotelarsko -gastronomicznej.
Pierwsze staże rozpoczęły się w okresie ferii zimowych od 23.01.2017r. Każdy z nauczycieli odbywa w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.

Czytaj więcej: Doskonalące staże zawodowe nauczycieli 

 

Zakończył się pierwszy etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 30 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych.
  – 21 uczniów Technikum zrealizowało ponadprogramowe staże zawodowe;
  – 9 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyło praktyki zawodowe;
Staże i praktyki miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujące dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.
W okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego bądź praktyki zawodowej, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Staże zawodowe w ramach projektu  "Zawodowo Kompetentni"


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) oraz praktyk zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (150 godz.) w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (Sierpień 2016r.) oraz realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) (Lipiec/Sierpień 2017r.) i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz.14dni w 2017r.) z ZSTiO Nr4 w Łomży.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum o profilach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, hotelarstwo, a także uczniowie ZDZ o profilach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, kucharz oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
Staże mają charakter wyjazdowy oraz stacjonarny. Zostaną zrealizowane u przedsiębiorców mających udział w lokalnym i regionalnym runku pracy, przyczyniając się do rozwoju współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Głównym rezultatem działań podjętych w projekcie będzie podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych łącznie 57 uczniów Technikum, 9 uczniów ZDZ oraz aktualizacja i podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: