Portugalskie doświadczenia młodzieży24 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży” nr umowy 2015-1-PL01-KA102-01610, połączone z wręczeniem certyfikatów. W spotkaniu, utrzymanym w klimacie portugalskim, wzięli udział wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie, nauczyciele i pracownicy szkoły zaangażowani w jego realizację oraz Rada Pedagogiczna i delegacje uczniów z klas Technikum Nr 4. Wśród zaproszonych gości były autorki i koordynatorki projektu: pani Renata Frankowska i pani Iwona Masalska oraz przedstawiciele rodziców i łomżyńskich mediów.
Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Artur Ciborowski, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie wręczył podziękowania pani Renacie Frankowskiej i pani Iwonie Masalskiej , za umożliwienie udziału młodzieży Technikum Nr 4 w Łomży w tym projekcie. W dalszej części spotkania p. Kazimierz Duda – kierownik kształcenia praktycznego przedstawił cele i znaczenie tego projektu w nauce zawodu uczniów oraz w procesie dydaktycznym. Podkreślił również rangę przedsięwzięcia - pierwszego międzynarodowego projektu kształcenia zawodowego, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele tej placówki. Podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.
Najważniejszym etapem projektu były staże zawodowe 27 uczniów technikum, 8 z branży budowlanej, 10 z branży gastronomicznej i 9 z branży hotelarskiej, doskonalące ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Staże te młodzież odbyła w maju w portugalskich przedsiębiorstwach: gastronomicznych, budowlanym oraz sieci hotelowej w Apulii i Barcelos. Uczestnicy staży podzielili się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i refleksjami z tego wyjazdu w formie prezentacji multimedialnej. Według nich największą wartością było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, praktyczne zastosowanie języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz poznanie kultury, zabytków, obyczajów i smaków Portugalii. Następnie panie: Bogusława Romanowska i Elżbieta Wiśniewska - koordynatorki projektu w szkole - zaprezentowały jego rezultaty.
W dalszej części spotkania głos zabrała pani Renata Frankowska. Jako ekspert w dziedzinie projektów, potwierdziła osiągniecie zamierzonych celów tego przedsięwzięcia. Doceniła też duże zaangażowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, pracujących pod nadzorem dyrekcji, podczas realizacji projektu oraz profesjonalizm w wykonaniu zadań. Podziękowała również za dobrą współpracę.
Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie Certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom projektu przez pana dyrektora Artura Ciborowskiego. Certyfikaty te, potwierdzają udział w europejskiej ścieżce kształcenia zawodowego realizowanego w oparciu o współpracę z międzynarodowymi firmami oraz zdobyte przez uczestników podczas stażu umiejętności, wiedzę i kompetencje. Wzmacniają również możliwości zatrudnienia na lokalnym i europejskim rynku pracy.
Miłą niespodzianką na zakończenie spotkania była degustacja smaków Portugalii, w postaci tortu przygotowanego przez uczniów TŻiUG pod kierunkiem pań: Edyty Trzaski i Ewy Bogulas, przy dźwiękach tradycyjnej muzyki portugalskiej - fado.
Wszyscy mogli również obejrzeć ekspozycję będącą fotorelacją z wyjazdu na staże do Portugalii. Uczestnictwo w projekcie przyniosło wymierne korzyści nie tylko uczniom, którzy doskonalili kompetencje zawodowe oczekiwane przez pracodawców i cenione w Europie, ale i szkole. Nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie szkolenia praktycznego uczniów wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności metod i jakości kształcenia zawodowego. Przyczyniło się również do promocji i podniesienia rangi szkoły w środowisku lokalnym.
Uroczystość podsumowania projektu została przygotowana pod kierunkiem pań: Elżbiety Wiśniewskiej i Bogusławy Romanowskiej.
Projekt „Europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży”, jest realizowany w szkole od 31.12.2015r. do 30.12.2016 roku. Skierowano go do uczniów klas II i III, kształcących się w zawodach – technik żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów), technik hotelarstwa (9 uczniów), technik budownictwa (8 uczniów). Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Jest on realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego na zasadach programu Erasmus +”. Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 194 219,49 PLN z funduszy UE Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Elżbieta Wiśniewska

Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży
Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży
Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży
Portugalskie doświadczenia młodzieży Portugalskie doświadczenia młodzieży    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: