Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
     • uczniów klas II-IV o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na Kurs operator
       agregatów tynkarskich
(52 godziny; 6 uczniów).
Kurs będzie realizowany w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 1- Kursy i szkolenia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 12.10.2020 r. - 21.10.2020 r.

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów/uczennic oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.
 

Główne realizowane zadania to:

   - Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
   - Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
   - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
   - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
   - Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
   - Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
   - Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
   - Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.
 

Rezultaty projektu:

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży.
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: