Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
Nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże zawodowe (40 godzin).
Staże będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 6 - „Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO nr 4 w Łomży”.
Dokumenty dostępne są na stronie www Szkoły oraz w Punkcie rekrutacyjnym na terenie Szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 01.12.2021 r.- 15.12.2021 r.

 

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Delkaracja nauczyciela

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek nauczyciela

 

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o  numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród  120 uczniów/ uczennic  oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.
Główne realizowane zadania to:
    - Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
    - Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
    - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
    - Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
    - Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
    - Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
    - Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu
      dysproporcji edukacyjnych,
   - Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.
Rezultaty projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: