Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

§1. Podstawy prawne opracowania regulaminu

Staże (dalej jako staż) należą do form przygotowania zawodowego młodzieżyoraz podniesienia kompetencji nauczycieli. Czas pracy, prawa i obowiązki stażysty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.1998/21/94, z późń.zm.).Stażysta w trakcie odbywania stażu zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu, a także regulaminu szkoły. Jednocześnie stażysta ma obowiązek działać zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Stażysta potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie do postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Stażysta oświadcza, iż jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.


§ 2. Cel stażu

1. Podstawowe cele stażu:
    - zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
    - przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
    - zapoznanie się z organizacją pracy w przedsiębiorstwie;
    - poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
    - zapoznanie się z regulaminem pracy w danym przedsiębiorstwie oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
    - zapoznanie się ze stosowną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem, sposobami rozliczeń finansowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
    - zapoznanie się z formami reklamy świadczonych usług, zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy i poprawnego wykonywania
     czynności na poszczególnych stanowiskach;
    - stosowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w przedsiębiorstwie;
    - wykształcenie umiejętności profesjonalnej obsługi klientów;
    - jeżeli przewiduje to program stażu - praktyczne posługiwanie się językami obcymi w pracy;
2. W ramach realizowanego programu stażu uczestnik powinien:
    - znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu;
    - obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu;
    - przestrzegać wymogów organizacji pracy w zespole;
    - przestrzegać dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
    - zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy;
    - ocenić jakość wykonanej przez siebie pracy;
    - przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska;
3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

§3. Informacje o projekcie1. Projekt „Staż zawodowy- nauka w praktyce” (numer umowy:RPPD.03.03.01-20-0158/17-00) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, zwanym dalej Projektem.
2. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku, zwany dalej Beneficjentem.
3. Główne cele projektu:
     - wsparcie 54 ucznióww nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenie szansy
      na zatrudnienie na rynku pracy;
    - wsparcie 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w nabywaniu kompetencji
    - zwiększenie zdolności i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży;
    - nabycie przez uczniów i nauczycieli nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy;
    - zwiększenie świadomości potrzeby dalszego kształcenia i rozwoju;
4. Uczestnicy projektu:
    - 54 uczniów ( 2 grupy po 27 uczniów) Technikum kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży
    - 4 nauczycieli kształcenia zawodowego branży żywieniowej i hotelarskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży.
5.W ramach projektu wspierane są następujące działania:
    - Staże ponadprogramowe 54 uczniów (2 grupy po 27 uczniów) (150 godzin) realizowane u pracodawców w terminach: 01-26. 07.2019r. oraz lipiec/sierpień 2020r.
    - Staże 4 nauczycieli kształcenia zawodowego branżyżywieniowej i hotelarskiej (40 godzin) realizowane u pracodawców w terminach: 01-02.2020r.
6. Projekt realizowany jest w okresie: 01.02.2019. do 30.11.2020r. na terenie:
    - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży;
    - w siedzibach pracodawców;
    - w siedzibach wykonawców wybranych w drodze odpowiednich procedur do realizacji stażu;
7. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
8. Biuro projektu znajduje się w PROTINUS Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym przy ul. Antoniukowskiej 11, 15-740 w Białymstoku.
9. Projekt obejmuje swym zasięgiem Beneficjentów Ostatecznych z województwa podlaskiego.
10. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


§ 4. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w stażach realizowanych w projekcie.
2. PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku dąży do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu łącznie 54 uczestników- uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa oraz 4 nauczycieli kształcenia zawodowego branży żywieniowej i hotelarskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży;


§ 5. Oferowane formy wsparcia


1. W ramach stażu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

Lp Nazwa zajęć Liczba grup Czas trwania Grupa docelowa
  1. Wyjazdowy program stażowy
w przedsiębiorstwach
Zgodnie z podziałem ustalonym
z pracodawcą
4 tygodnie (150 godzin) Klasy I – III objęte projektem
  2. Staż w przedsiębiorstwach Zgodnie z podziałem ustalonym
z pracodawcą
40 godzin Nauczyciele kształcenia zawodowego branży żywieniowej i hotelarskiej


§ 6. Warunki uczestnictwa


1. Uczestnik stażu musi spełniać następujące warunki formalne łącznie:
    a. z własnej inicjatywy być zainteresowanym uczestniczeniem w projekcie;
   b. być uczniemTechnikum/ nauczycielemw Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży jako szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
    c. zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego;
2. Warunkiem uczestnictwa w stażu po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 1 jest złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży (zwanym dalej SPR) w terminie określonym w §7 wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
    a. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna ucznia;
    b. oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie(dot. uczniów);
    c. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia;
    d. oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia;
    e. oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku ucznia na niekomercyjne potrzeby projektu;
3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 dostępne są w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.
4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą i podpisane przez ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna.
5. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z kryterium grupy docelowej w §4 niniejszego regulaminu.


§ 7. Zasady rekrutacji


1. Rekrutacja odbywać się będzie przed planowanym rozpoczęciem poszczególnych działań i zostanie poprzedzona działaniami informacyjno – promocyjnymi.
2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kryterium grupy docelowej wskazanym w §4 niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W zależności od potrzeb projektowych prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, której celem jest uzupełnienie osobowego składu poszczególnych grup, by odpowiadały one zakładanym w projekcie wskaźnikom.
3. Podstawowe kryteria rekrutacji na staże uczniów:
    a. Uczeń max (9 pkt.):
       - chęć udziału w projekcie– rozumiana jako osobiste złożenie przez ucznia formularza zgłoszeniowego w SPR - (2pkt.)
       - średnia ocen min. 2,5- (2pkt.)
       - średnia ocen min. 3,5- (4pkt.)
       - kryterium dodatkowe- sytuacja materialna- (3pkt.)
    b. kolejność składania deklaracji uczestnictwa w projekcie (dzień, godzina);
Podstawowe kryteria rekrutacji na staże nauczycieli max (9 pkt.):
    a. chęć udziału w projekcie (2pkt.)
    b. brak podjętych w ostatnim roku form doskonalenia zawodowego (3pkt.)
    c. nauczyciel przedmiotu zawodowego z branży żywieniowo- hotelarskiej (4pkt.)
4. W przypadku nieosiągnięcia 60% zgłoszeń planowanej liczby uczestników w połowie okresu rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór.
5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania zaplanowanej liczby uczestników.
6. Utworzona zostanie lista rezerwowa – 2 miejsc dla każdego profilu kształcenia objętego projektem (dot. uczniów).
7. Sposoby informowania kandydatów o rekrutacji:
    a. ulotki i plakaty dystrybuowane w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży;
    b. strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży;
    c. strona internetowa Beneficjenta;
8. Harmonogram rekrutacji uczniów:
    a. 25.03.2019r.- 10.04.2019 oraz IV- V 2020;
    b. V 2019 (ewentualna rekrutacja uzupełniająca), VI 2020 (ewentualna rekrutacja uzupełniająca);
Harmonogram rekrutacji nauczycieli:
    a. XII 2019, I 2020 (ewentualna rekrutacja uzupełniająca).
9. Za prawidłowy i terminowy przebieg rekrutacji odpowiada kadra zarządzająca projektu.
10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
    a. wypełnienie i złożenie do SPR dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego, oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie (dot. uczniów), deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    b. weryfikacja złożonych dokumentów;
    c. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej przy uwzględnieniu terminu złożenia dokumentów rekrutacyjnych;
    d. sporządzenie listy zakwalifikowanych uczestników;
    e. sporządzenie i podpisanie protokołu przez Komisję Rekrutacyjną (kadra zarządzająca projektu oraz dyrektor szkoły) z przebiegu rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do udziału w stażu i listą rezerwową;
    f. przekazanie informacji osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie;
11. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.
12. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.


§ 8. Prawa i obowiązki Beneficjantów Ostatecznych


1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
    a. uczestnictwa w pełnym cyklu działań, do którego został zakwalifikowany;
    b. zgłaszania uwag i oceny działań, w których uczestniczy;
    c. otrzymania programu staży, materiałów szkoleniowych;
    d. otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu stażu wydanych przez Instytucję Partnerską oraz z zakładu pracy, w którym odbywał staż;
    e. nieobecność podczas odbywania stażu jest dopuszczalna tylko w nadzwyczajnych przypadkach tj. wyjątkowy przypadek losowy, choroba. Nieobecność musi być usprawiedliwiona: zwolnieniem lekarskim, bądź innym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność uczestnika, przekazanym opiekunowi;
2. Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w stażu wyjazdowym ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport w związku z rozpoczęciem i zakończeniem stażu. (rozpoczęcie stażu: miejsce docelowe – zakończenie stażu: powrót).
Każdy nauczyciel zakwalifikowany do udziału w stażu ma zapewniony transport lokalny do miejsc odbywania stażu.
3. W czasie odbywania stażu uczestnik ma prawo do:
    a. zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
    b. zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;
    c. wykonywania zadań wynikających z programu stażu;
    d. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
    e. zapoznania z kryteriami oceniania;
    f. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach po stronie pracodawcy dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania stażu itd.;
    g. zapoznania się z sankcjami wynikającymi z nieprzestrzegania obowiązków i łamania postanowień regulaminu stażu;
    h. uzyskania informacji o ocenie stażu i uzasadnienia jej;
    i. uzyskania wpisu i odbioru dziennika stażu w ostatnim dniu stażu;
    j. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej;
4. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
    a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
    b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu;
    c. uczestnictwa w pełnym cyklu działań, do których się kwalifikuje;
    d. wypełnienia ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania projektu;
    e. bieżącego informowania biura projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie;
    f. stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby bezpośrednio związane z realizacją projektu;
    g. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu;
4. Uczestnik ma obowiązek odpowiednio przygotować się do stażu poprzez:
    a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole;
    b. zapoznanie się z regulaminem szkolnym;
    c. zapoznanie się z regulaminem odbywania stażu;
    d. przygotowanie dziennika stażu;
5. Uczestnik ma obowiązek zachowania dyscypliny w pracy, przez co rozumie się:
    a. właściwą postawę i kulturę osobistą;
    b. poprawny wygląd i właściwy ubiór;
    c. punktualność;
    d. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
    e. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu pracy;
    f. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;
    g. systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniku stażu, poprzez zapisywanie w nim wszystkich czynności przez siebie wykonanych;
    h. przedkładanie każdego dnia dziennika stażu opiekunowi w przedsiębiorstwie;
    i. przedstawienie w ostatnim dniu stażu opiekunowi merytorycznemu dziennika stażu celem wpisania oceny za odbyty staż;
    j. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dziennika stażu wraz z wpisaną oceną;
6. Niezaliczenie stażu następuje w przypadkach:
    a. niestawienie się uczestnika w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia stażu;
    b. nieodpracowanie opuszczonych zajęć podczas trwania stażu;
    c. samowolna zmiana miejsca odbywania stażu;
    d. brak wymaganej dokumentacji stażu - niedostarczenie do opiekuna stażu dziennika stażu;
    e. nieprzestrzeganie obowiązującej u danego pracodawcy dyscypliny;
    f. niepodporządkowanie się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
    g. uzyskanie negatywnej oceny stażu;

§ 9. Obowiązki pracodawcy


1. Pracodawca ma obowiązek:
    - zapoznaćuczestników z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy;
    - zapoznać uczestnikówz wymaganiami i oczekiwaniami;
    - zapoznać uczestnikówz zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
    - zapoznać uczestników z przepisami bhp i p.poż.;
    - przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;
    - skierowaćuczestników na odpowiednie stanowiska pracy;
    - zapewnić bieżącą opiekę zawodową i wychowawczą;
    - przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
    - kontrolować dzienniki stażu;
    - zapoznać uczestników z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nieprzestrzegania obowiązków i łamania postanowień regulaminu stażu;
    - utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za staże z ramienia Beneficjenta;
    - informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania stażu itd.;
    - poinformować uczestników o propozycji oceny;
    - ocenić staż, wydać opinię o stażyście i dokonać wpisu do dziennika stażu w ostatnim dniu trwania stażu;
    - w ostatnim dniu trwania stażu, zwrócić uczestnikowi dziennik stażu wraz z oceną stażu, uzasadnieniem oceny oraz opinią o stażyście;


§ 10. Kryteria oceniania


1. Ocena ze stażu odbywa się przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
    - odbycie przez uczestnika stażu w wymiarze określonym programem stażu;
    - sposób realizacji zadań przewidzianych programem stażu;
    - zaangażowanie uczestnika podczas realizacji stażu;
2. Ocenę stażu, uzasadnienie oceny i opinię o uczestniku wystawia opiekun merytoryczny wyznaczony na czas odbywania stażu przez pracodawcę, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem oraz opinia o uczestniku stażu musi być odnotowana w dzienniku stażysty i potwierdzona pieczęcią zakładu pracy oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.


§ 11. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie


Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. Rodzic/opiekun prawny uczestnika (ucznia) jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji wraz z uzasadnieniem oraz w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu.


§ 12. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, w całym okresie realizacji projektu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli zaistnieje okoliczność nieprzewidziana w dniu wejścia w życie regulaminu, wymagająca zmiany w niniejszym regulaminie.
3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie na stronie www.protinus-szkolenia.pl w zakładce projekty.
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego PROTINUS.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym, biurze projektu oraz na stronie internetowej www.protinus-szkolenia.pl.


Białystok, dnia 15.11.2019r.

 

PROTINUS - Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku
Biuro projektu: ul. Antoniukowska 11  15-740 Białystok  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 511 758 050

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: