1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19
       2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
           w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3 (patrz niżej)
       3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
           przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub na kwarantannie
       4. Zdający stawia się na egzamin z dowodem osobistym
       5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
       6. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych – długopisu z czarnym wkładem (lub pióra z czarnym atramentem), linijki, cyrkla,
           kalkulatora prostego
       7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
       8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający może przynieść własną butelkę z wodą, którą stawia przy nodze swego stolika
       9. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 metra oraz mają zakryte usta i nos maseczką
           jedno- lub wielorazową
     10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
           egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
     11. Zdający, jeżeli uznają to za stosowne, mogą mieć również zasłonięte usta i nos w czasie trwania egzaminu
     12. Absolwenci technikum, którzy zdają egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki na Sali gimnastycznej, zgłaszają się na egzamin o godzinie
           8.15, czekają w kolejce z zachowaniem bezpiecznej odległości i wchodzą wejściem od strony boiska
     13. Absolwenci liceum, którzy zdają egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki na Sali gimnastycznej, zgłaszają się na egzamin o godzinie
           8.30, czekają w kolejce z zachowaniem odpowiedniej odległości i wchodzą wejściem od strony ulicy Rybaki
     14. Pozostali uczniowie, zdający w salach na terenie budynku szkoły, zgłaszają się na egzamin o godz. 8.30
     15. Uczniowie przystępujący do egzaminu w salach- 7, 1, 3, 4, 10, 24 (aula) wchodzą do budynku szkolnego wejściem głównym
     16. Uczniowie przystępujący do egzaminu w salach- 17, 18, 19, 21, 22, 23 wchodzą do budynku szkolnego wejściem bocznym (od strony ulicy Rybaki)

 

…..i na koniec, Drodzy Maturzyści - życzymy Wam przysłowiowego „połamania piór”, spełnienia Waszych marzeń i mocno trzymamy za Was kciuki

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: