• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO
 


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów,
przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

  W wyniku kształcenia w zawodzie technik budownictwa absolwent powinien umieć:

    • posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane,
    • planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb,
    • projektować proste elementy konstrukcyjne budowli o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego
      oraz obowiązującymi normami,
    • opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy,
    • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
    • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym,
    • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych,
    • analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu,
    • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych,
    • ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót przy zachowaniu właściwej organizacji pracy i przestrzegania przepisów
      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
    • przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano - montażowych,
    • prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacową i magazynową,
    • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe,
    • określać nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych asortymentów robót,
    • stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego,
    • prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o analizę procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,
    • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych – instalacje sanitarne, geodezja, inżynieria środowiska.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, technika

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: