Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
uczniów klas II-IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na jednodniowy wyjazd edukacyjny na  Targi Gastronomiczne EuroGastro WorldHotel realizowany w PTAK Warsaw Expo w terminie 03 września 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.
Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 20-30.08.2021r.

 Pliki do pobrania:

     Formularz zgłoszeniowy

     Oświadczenie rodzica

     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie - wizerunek ucznia

     Deklaracja uczestnika

 

 

 
Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o  numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród  120 uczniów/ uczennic  oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.
Główne realizowane zadania to:
-Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
-Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
-Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
-Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
-Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.
Rezultaty projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: